PotensiWakaf Korporat kepadaPemilikan Ekuiti Muslim: Kajian di Wakaf An-Nur Corporation

Nurul Asykin MahmoodFakulti Ekonomi dan PengurusanUniversiti Kebangsaan MalaysiaE-mail: asykinmahmood@gmail.com

Malaysia sedang rancak mengorak langkah bagi merealisasikan Wawasan 2020 sebagai sebuah negara maju mengikut acuan sendiri.Usaha tersebuttidak hanya tertumpu kepada aspek fizikal malah meliputi aspekkerohanian.Selepas kejayaan penubuhan Tabung Haji sebagai organisasi pengurusan bakal jemaah haji yang paling efisien di dunia, Malaysia meneruskan usahadengan melakukan transformasi yang membawa kepada perbankan dan kewangan Islam.Sejajar dengan perubahan arus kemodenan, berlaku penambaikkanke atas beberapa elemen pelaksanaan ibadah fardu kifayah misalnya wakaf.Kemajuan inimemberiimplikasi positif kepada perkembangan wakaf yang membawa kepadapelaksanaan wakaf korporat. Kajian ini bertujuan untuk mengenalpastikeunikan pelaksanaan waqaf korporatyang merupakan inovasi wakaf gaya terkini. Tumpuan juga diberi kepada produktiviti wakafdanseterusnya membawa kepadapotensi pemilikan dan perkembangan ekuiti Muslim di Malaysia. Pengkaedahan kajian adalah menerusi kaedah perpustakaan dengan merujuk kepada artikel danlaporan tahunan JCorp dan Wakaf An-Nur Corporation (WANCorp)selain temubual bersama pihakMAIJ dan WANCorp. Dapatan kajian menunjukkan bahawa usaha inovasi wakaf inimembawa maslahah yang besar bukan sahaja dalam usaha memperbaik ekonomi ummah malah ekuiti kekal dimiliki oleh masyarakat Muslim.Kecemerlangan usaha inidiakui danturut berjaya menarik perhatian pelbagai pihak untuk turut terlibatmemajukan amalanwakaf.Syarikat swasta, badan korporat termasuklah syarikat berkaitan kerajaan (GLC) diharap dapat merangka strategipenambahbaikkanperniagaan dengan melibatkan elemen kerohanian.Pelaksanaan waqaf korporat berpotensimeningkatkan pemilikan ekuiti Muslim, seterusnya membantu menyelesaikanmasalah-masalah berkaitan harta wakaf sedia ada dan kemudian perubahan positif kepada ekonomi negaraberlaku.Hal ini secara tidak langsung merupakan salah satu bukti yang menunjukkanbahawa Islam adalah agama yang bersifat komprehensif dan relevan di dalam arus kemodenan.

to Download..click Url :

or click :

PENTING :

Salin/Copy No Handpnone dan anda PASTE di BERITA TRANSFER dari Bank Anda ke Bank Badan Wakaf Indonesia

Jika Dana Wakaf Uang tidak diterima dalam waktu 2 x 24 jam (hari kerja - dibuktikan sinkronisasi data dengan pihak Bank), maka Formulir (AIW) ini dinyatakan BATAL.

HOT LINE : Rajih - WA 0898 5345 231 

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

زائر منذ 18 مايو 2019

من نحن>

مجلس الأوقاف الإندونيسي هو مؤسسة حكومية مستقلة تشكلت على أساس القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف. تم تشكيل هذا المجلس في إطار تطوير وتطوير الممثلين في إندونيسيا.
الأمانة: بيت القرآن يبني منتزه إندونيسيا المصغر الجميل (TMII)

جى. رايا تيمي بينتو 1 - جاكرتا تيمور 13560

visitor since June 1, 2019 (Flag Counter Installed)

CONTACT >

T: +6221-87799232

     +6221-87799311

F: +6221-87799383

E: bwi@bwi.or.id